ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ŽADATELE/ZAMĚSTNANCE

 

Společnost Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o. („Společnost“ nebo „Ball“) se zavazuje chránit osobní údaje všech osob, s nimiž spolupracuje. Společnost Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o. podnikla jak technická, tak i organizační opatření, aby zajistila, že vaše údaje budou chráněny v souladu s platnými zákony. Účelem tohoto oznámení je informovat vás o vašich právech a povinnostech týkajících se vašich osobních údajů a poskytnout vám kontaktní informace ohledně otázek nebo obav týkajících se vašich osobních údajů a jejich ochrany.

1. Kdo shromažďuje mé údaje?
Jako váš zaměstnavatel musí společnost shromažďovat a zpracovávat určité typy osobních údajů. Tyto informace jsou nezbytné pro to, aby společnost dodržovala zákonné povinnosti, které máme (například předkládáme daňové informace vládním institucím), a také umožňují společnosti plnit její závazky vyplývající z vaší pracovní smlouvy (například mzdové listy, zdravotní pojištění, životní pojištění, správa pracovního poměru). Tyto údaje také umožňují společnosti přijímat rozhodnutí týkající se vašeho zaměstnání a pracovní síly obecně. Máte-li další dotazy týkající se shromažďování údajů společností, obraťte se na Jacob Stoehr na adrese
jacob.stoehr@ball.com / +49 (0)1732540225.

2. S kým mám mluvit, pokud mám otázky ohledně ochrany dat?
Společnost má úředníka pro ochranu údajů, který může odpovědět na otázky, které ohledně ochrany údajů máte. Kontaktujte příslušného regionálního zástupce uvedeného níže:

Ochrana dat – Severní Amerika
Tým pro řízení ochrany citlivých údajů
10 Longs Peak Drive
Broomfield, CO 80021
cdpna@ball.com
Ochrana údajů – Evropa
Tým pro řízení ochrany citlivých údajů
100 Capability Green
Luton LU1 3LG
Velká Británie
cdpeu@ball.com
Ochrana údajů – Jižní Amerika
Tým pro řízení ochrany citlivých údajů
Avenida das Américas
3434-Condomínio Mario Henrique Simonsen-Bloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica
Rio de Janeiro 22640-102
Brazílie
cdpsa@ball.com
Ochrana údajů – Afrika, Blízký Východ a Asie (AMEA)
Tým pro řízení ochrany citlivých údajů
Business Central Towers
Office 2108A
21
st Floor, Tower A, Dubaj 500091
SAE
cdpamea@ball.com
Ochrana údajů – Asie, Tichomoří a Čína
Tým pro řízení ochrany citlivých údajů
No. 6, Sanda Road
Xixan, Sanshui
Guangdong 528100
Čína
cdpapac@ball.com

3. Na jakém základě jsou shromažďovány moje údaje?
Jak je vysvětleno v odstavci 1, společnost Ball shromažďuje údaje z několika důvodů.

 1. Právní závazky:
  K získání informací o shodě s vládními požadavky, jako jsou daňové účely, požadavky vládních zpráv, správa zákonem stanovených podmínek nepřítomnosti, dodržování finančních předpisů požadovaných od veřejně obchodovaných společností, reakce na platné vládní příkazy požadující informace a další podobné typy právních závazků.
 2. Nutnost plnit smlouvu:
  Společnost Ball shromažďuje a zpracovává data za účelem splnění svých povinností vyplývajících z pracovních smluv se zaměstnanci, včetně povinnosti platit zaměstnanci mzdu za vykonanou práci. To může zahrnovat shromažďování informací týkajících se rodiny, zdraví, financí, profesních údajů, trestních údajů, osobních údajů a dalších typů osobních údajů a citlivých osobních informací zaměstnance.
 3. Legitimní obchodní důvody:
  Společnost Ball také zpracovává data z oprávněných obchodních důvodů, včetně monitorování pracovní síly, aby byla zajištěna správná úroveň personálu a byly splněny obchodní potřeby. Sleduje také fyzický přístup do svých míst, aby zajistila bezpečnost a pohodu svých zaměstnanců a návštěvníků. Společnost Ball také sleduje aktivity online, aby zajistila řádné využívání obchodního majetku, zabránila ztrátě důvěrných obchodních informací, zabránila podvodům a chránila se před potenciálními porušeními online bezpečnosti podle [ZADEJTE PŘÍSLUŠNOU ZÁSADU].
 4. Souhlas zaměstnance:
  Za velmi omezených okolností může společnost Ball shromažďovat údaje o zaměstnancích na základě souhlasu zaměstnance s poskytnutím těchto údajů. Společnost Ball může například požadovat souhlas zaměstnance v případě, že společnost Ball pořizuje fotografie, video nebo jiný podobný záznam pro marketingové účely. Zaměstnanci poskytující dobrovolný souhlas mohou svůj souhlas kdykoli odvolat.
 5. Právní ochrana:
  V určitých případech budou vaše osobní údaje zpracovány jako součást právní ochrany v případě soudního řízení.

4. Kdo přijímá mé údaje?

 1. Interní příjemci:
  Osobní údaje, které zpracovává společnost Ball, jsou omezeny na oddělení a zaměstnance, kteří „potřebují znát“ vaše osobní údaje, aby mohli plnit své obchodní a zákonné povinnosti (viz odstavec 3). Mezi oddělení, která budou pravděpodobně zpracovávat vaše osobní údaje, patří oddělení personální, mzdová účtárna, oddělení rozvojů talentů a organizace, oddělení nákupu a právní oddělení. Ostatní útvary mohou získat přístup k vašim informacím za konkrétních omezených důvodů přímo souvisejících s vaším zaměstnáním na základě „potřeby znát“.
 2. Externí příjemci:
  Některé typy dat mohou být také převedeny na nezávislé zpracovatele. Vaše osobní údaje mohou být převedeny na následující typy nezávislých zpracovatelů, kteří je potřebují znát, pokud je to zákonem požadováno, je to nezbytné k plnění závazků společnosti v pracovním poměru nebo k plnění obchodních povinností v návaznosti na vaše zaměstnání:
  1. Zpracovatelé uchazečů;
  2. Zpracování nově najímaných pracovníků;
  3. Zpracování času a docházky;
  4. Zpracování mezd;
  5. Zpracování zdravotních a sociálních dávek;
  6. Finanční úřady;
  7. Zpracování cestovních náhrad a výdajů;
  8. Poskytovatelé pojištění a zabezpečení;
  9. Zpracování důchodového pojištění;
  10. Zpracování odborných školení;
  11. Vládní orgány / regulační orgány nebo pracovní orgány;
  12. Zákazníci a dodavatelé;

5. Budou moje údaje přeneseny do jiných zemí?
Některé vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiných zemí. To platí zejména tam, kde je třeba zasílat informace jiným kancelářím, protože některé služby poskytují naše střediska globálních obchodních služeb v Srbsku nebo Mexiku, v regionálním firemním sídle nebo v globálním firemním sídle ve Spojených státech amerických.
Srbsko a Mexiko nedostaly v tuto chvíli od Evropské komise rozhodnutí o přiměřenosti. V důsledku toho společnost Ball zavedla interní dohody založené na standardních smlouvách, které připravila Evropská komise, aby zajistila, že zpracovatelské činnosti jsou prováděny v souladu s požadavky GDPR.

Velká Británie je v současné době členem Evropské unie a v důsledku toho se má za to, že má dostatečný rámec ochrany. Vzhledem k odchodu Velká Británie z Evropské unie (obecně nazývaného „Brexit“) společnost Ball zavádí vnitropodnikové dohody založené na vzorových ustanoveních, aby zajistila, že zpracovatelské činnosti jsou prováděny v souladu s požadavky GDPR.

Spojené státy americké do tohoto okamžiku neobdržely rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Výsledkem je, že společnost Ball získala certifikaci v rámci programů ochrany soukromí „Privacy Shield“ EU/USA a Švýcarska/USA a zavedla interní dohody založené na modelových ustanovených, aby zajistila, že zpracovatelské činnosti budou prováděny v souladu s požadavky GDPR.

 

6. Jak dlouho budou mé údaje uloženy?
Osobní údaje budou uchovávány v souladu s místními pravidly nebo politika uchovávání příslušných údajů společnosti Ball.

7. Jaká jsou moje práva týkající se mých osobních údajů?
Jako subjekt údajů máte právo požadovat informace týkající se vašich osobních údajů a způsobu jejich zpracování. Za určitých okolností můžete také požádat o opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Máte-li dotazy týkající se vašich práv, obraťte se na místní tým pro řízení ochranu citlivých údajů uvedený v odstavci 2.

8. S kým mohu mluvit, pokud budu mít obavy ohledně zpracovatelských činností?
Máte-li obavy ohledně zpracovatelských činností společnosti Ball nebo jejích schválených třetích stran, můžete kontaktovat místní tým pro řízení ochrany citlivých údajů nebo místní úřad pro dohled.

9. Co se stane, když odmítnu poskytnout osobní údaje?
Odmítnutí poskytnout informace, které jsou nezbytné pro splnění zákonných požadavků (například zdanění), může vést k zrušení nabídky práce nebo ukončení pracovního poměru, neboť by tím vznikl závazek pro společnosti Ball a zaměstnance. Odmítnutí poskytnout informace potřebné pro to, aby společnost Ball řádně splnila své závazky vyplývající z vaší pracovní smlouvy (například jméno, kontaktní informace, daňové identifikační číslo, informace o finančním účtu apod.), může mít za následek odvolání zaměstnání nebo ukončení zaměstnání.

10. Používá společnost Ball automatizované rozhodování, které může mít vliv na má zákonná práva?
Společnost Ball nepoužívá zcela automatizované rozhodovací procesy, které by nezahrnovaly zásah lidského činitele a které by mohly mít smysluplný dopad na práva subjektu údajů. Společnost Ball využívá hybridní systém, který využívá asistenční technologii k identifikaci potenciálních kandidátů, což se provádí pod dohledem a s přezkoumáním určených pracovního personálního oddělení.